Aber Rateb ELFEKY

Aber Rateb ELFEKY

2012’de Kahire Üniversitesi Daru’l-Ulum Fakültesi’nde doktorasını tamamlayan yazar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Arapça öğretimi ve hüsnühat alanlarında eğitimler alan yazar çeşitli kitapların çeviri editörlüğünü yapmış, çeşitli yazma eserlerin edisyon kritik çalışmalarına katılmış, Mısır ve Türkiye’de düzenlenen çeşitli ilmî atölyelerde bulunmuştur.
Eserlerinden Bazıları ise şunlardır:
1. Fununuş-Şi’ri’l-Arabi Abra’l-Usur. Akdem Yayınları
2. El-Mer’etu f’i Rivâyâti Servet Abâza, Dirâse Fenniyye, Kahire Üniversitesi, Daru’l-Ulum Fakültesi, 2008.
3. Te’sîru’l-Kur’âni’l-Kerîm fî Şi’ri’l-Abbâsiyyi’l-Evvel, Kahire Üniversitesi, Daru’l-Ulum Fakültesi, 2012.
4. Şi’riyyetu’s-Serd ve Luğatuhû fi “el-Menâmu’l-Kebîr”, Şi’riyyetu’n-Nesri’l-Arabiyyi’l-Kadîm, “Kırâât fi’s-Serd ve’l-Luğa”

Yazar'a Ait Kitaplar - Aber Rateb ELFEKY